Γερμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Στατιστική

Στατιστική - Εμπειρικά δεδομένα

・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Aus ... wird ersichtlich, dass...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
・・・・に見られるように、・・・・
Wie ... zeigt, ...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
このデータはおそらく・・・・を示している。
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Die Zahlen legen offen, dass...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
・・・・という注目すべき結果になった。
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
Περιγραφή πολύ σημαντικών ακατέργαστων δεδομένων
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων

Στατιστική - Παρουσίαση

・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων μιας δεδομένης περιόδου
・・・・は確かに・・・・と関係している。
... korreliert positiv mit... .
Περιγραφή της σχέσης μεταξύ δύο σειρών δεδομένων
予想通り、・・・・
Wie prognostiziert, ...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και επιβεβαίωση αρχικών προβλέψεων
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
Σύγκριση αποτελεσμάτων σας με αυτά άλλων ερευνητών και επιστημόνων
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων

Στατιστική - Συμπέρασμα

・・・・ということをこの統計は示している。
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
統計によると、・・・・
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
統計的に見て、・・・・
Rein statistisch gesehen,...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων