Αραβικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Στατιστική

Στατιστική - Εμπειρικά δεδομένα

Ĝi povas esti vidita de... tio...
يبدو جليًّا من.... أنّ...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
كما يبدو جليًّا من...، ...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
تُشير البياناتُ فيما يبدو إلى...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
La ciferoj malkaŝas, ke...
تكشف الأرقامُ أنّ...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
يَبْدو واضحاً من خلال الأرقامِ أنّ...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
كانت عِدّةُ نتائجَ جديرة بالملاحظة...
Περιγραφή πολύ σημαντικών ακατέργαστων δεδομένων
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
تظْهِرُ نتائج هذه الدراسة أنّ...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων

Στατιστική - Παρουσίαση

La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
العدد... اِزدادَ \ تراجعَ \ بقيَ على حالهِ
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
تبيّنُ الإحصائيّاتُ أنّ رقم... بينَ... و...قد تضاعفَ \ تقلّصَ إلى النِصْفِ
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
تُظهِر الأرقامُ ارتفاعاً \ انخفاضاً مُنتظِماً من... إلى...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
قد ارتفع \ تراجع رقم... في علاقته بـ...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
بين...و...نستطيعُ أنْ نرى أنّ رقم... قد اِرتفع \ تراجع \ بقيَ كما هو.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων μιας δεδομένης περιόδου
...estis pozitive korelaciita kun...
...كان مرتبطا ارتباطا إيجابيّا بـ...
Περιγραφή της σχέσης μεταξύ δύο σειρών δεδομένων
Kiel antaŭdiris,...
كما هو متقّع، ...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και επιβεβαίωση αρχικών προβλέψεων
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
هذه الاستنتاجات متوافقة مع ما يذهب إليه أحدهم وهو أنّ...
Σύγκριση αποτελεσμάτων σας με αυτά άλλων ερευνητών και επιστημόνων
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
هذه الاستنتاجات تعزّز تأكيد أحدهم أنّ...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
متوافقة مع استنتاجات أحدهم،... مرتبطة ارتباطا إيجابيّا مع...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων

Στατιστική - Συμπέρασμα

La statistikoj montras, ke...
تبيّن الإحصائيات أنّ...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Laŭ la statistiko...
وفقاً للإحصائيّات...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
عندما ننظر إلى الإحصائيّات، فإننا نستطيع أنْ نلاحظ أنّ...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Statistike parolante...
من الناحية الإحصائيّة
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
لو أخذنا البيانات الإحصائية بعَينِ الاعتبار فإنّنا نستطيع أن نفترض أنّ...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
الآثار المترتبة عن هذا البحث متعددة. أولا، ... بالغ الأهمية بسبب...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
للدراسة الحالية تبعات عملية أيضا. أولا، ... مثير للاهتمام وسهل الفهم من قِبِل الإستراتيجيين.
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων