Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Στατιστική

Στατιστική - Εμπειρικά δεδομένα

Ĝi povas esti vidita de... tio...
It can be seen from… that…
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
As can be seen from…, …
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
The data would seem to suggest that…
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
La ciferoj malkaŝas, ke...
The figures reveal that…
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
From the figures it is apparent that…
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Several noteworthy results were…
Περιγραφή πολύ σημαντικών ακατέργαστων δεδομένων
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
The results of the present study demonstrate that…
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων

Στατιστική - Παρουσίαση

La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων μιας δεδομένης περιόδου
...estis pozitive korelaciita kun...
...was positively correlated with…
Περιγραφή της σχέσης μεταξύ δύο σειρών δεδομένων
Kiel antaŭdiris,...
As predicted, …
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και επιβεβαίωση αρχικών προβλέψεων
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
This finding is consistent with X's contention that…
Σύγκριση αποτελεσμάτων σας με αυτά άλλων ερευνητών και επιστημόνων
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
This finding reinforces X's assertion that…
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων

Στατιστική - Συμπέρασμα

La statistikoj montras, ke...
The statistics show that…
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Laŭ la statistiko...
According to the statistics…
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
When one looks at the statistics, one can see that…
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Statistike parolante...
Statistically speaking…
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων