Γερμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Στατιστική

Στατιστική - Εμπειρικά δεδομένα

Det kan ses ud fra... at...
Aus ... wird ersichtlich, dass...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Wie ... zeigt, ...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Figurerne afslører at...
Die Zahlen legen offen, dass...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
Περιγραφή πολύ σημαντικών ακατέργαστων δεδομένων
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων

Στατιστική - Παρουσίαση

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων μιας δεδομένης περιόδου
... var absolut korreleret med...
... korreliert positiv mit... .
Περιγραφή της σχέσης μεταξύ δύο σειρών δεδομένων
Som forudset,...
Wie prognostiziert, ...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και επιβεβαίωση αρχικών προβλέψεων
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
Σύγκριση αποτελεσμάτων σας με αυτά άλλων ερευνητών και επιστημόνων
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων

Στατιστική - Συμπέρασμα

Statistikkerne viser at...
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
I følge statistikkerne...
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Statistisk set...
Rein statistisch gesehen,...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων