Εσπεράντο | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Στατιστική

Στατιστική - Εμπειρικά δεδομένα

Aus ... wird ersichtlich, dass...
Ĝi povas esti vidita de... tio...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Wie ... zeigt, ...
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Die Zahlen legen offen, dass...
La ciferoj malkaŝas, ke...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Περιγραφή πολύ σημαντικών ακατέργαστων δεδομένων
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων

Στατιστική - Παρουσίαση

Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων μιας δεδομένης περιόδου
... korreliert positiv mit... .
...estis pozitive korelaciita kun...
Περιγραφή της σχέσης μεταξύ δύο σειρών δεδομένων
Wie prognostiziert, ...
Kiel antaŭdiris,...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και επιβεβαίωση αρχικών προβλέψεων
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Σύγκριση αποτελεσμάτων σας με αυτά άλλων ερευνητών και επιστημόνων
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων

Στατιστική - Συμπέρασμα

Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
La statistikoj montras, ke...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
Laŭ la statistiko...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Rein statistisch gesehen,...
Statistike parolante...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων