Πολωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Στατιστική

Στατιστική - Εμπειρικά δεδομένα

On peut voir avec... que...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Comme il peut être vu avec..., ...
Jak można zauważyć na... , ...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Les informations semblent suggérer que...
Dane te zdają się sugerować, że...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Les chiffres révèlent que...
Dane wykazują, że...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Au regard des chiffres, il est clair que...
Z danych wynika, że...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Plusieurs résultats notables furent...
Kilka godnych uwagi wyników...
Περιγραφή πολύ σημαντικών ακατέργαστων δεδομένων
Les résultats de la présente étude démontrent que...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων

Στατιστική - Παρουσίαση

Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων μιας δεδομένης περιόδου
Une corrélation fut établie entre...et...
...był dodatnio skorelowany z...
Περιγραφή της σχέσης μεταξύ δύο σειρών δεδομένων
Comme prévu, ...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και επιβεβαίωση αρχικών προβλέψεων
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Σύγκριση αποτελεσμάτων σας με αυτά άλλων ερευνητών και επιστημόνων
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων

Στατιστική - Συμπέρασμα

Les statistiques montrent que...
Statystyki pokazują, że...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Selon les statistiques...
Według statystyk...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Au regard des statistiques, on peut observer que...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Statistiquement parlant...
Statystycznie rzecz biorąc...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων