Αραβικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Στατιστική

Στατιστική - Εμπειρικά δεδομένα

On peut voir avec... que...
يبدو جليًّا من.... أنّ...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Comme il peut être vu avec..., ...
كما يبدو جليًّا من...، ...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Les informations semblent suggérer que...
تُشير البياناتُ فيما يبدو إلى...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Les chiffres révèlent que...
تكشف الأرقامُ أنّ...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Au regard des chiffres, il est clair que...
يَبْدو واضحاً من خلال الأرقامِ أنّ...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Plusieurs résultats notables furent...
كانت عِدّةُ نتائجَ جديرة بالملاحظة...
Περιγραφή πολύ σημαντικών ακατέργαστων δεδομένων
Les résultats de la présente étude démontrent que...
تظْهِرُ نتائج هذه الدراسة أنّ...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων

Στατιστική - Παρουσίαση

Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
العدد... اِزدادَ \ تراجعَ \ بقيَ على حالهِ
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
تبيّنُ الإحصائيّاتُ أنّ رقم... بينَ... و...قد تضاعفَ \ تقلّصَ إلى النِصْفِ
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
تُظهِر الأرقامُ ارتفاعاً \ انخفاضاً مُنتظِماً من... إلى...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
قد ارتفع \ تراجع رقم... في علاقته بـ...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
بين...و...نستطيعُ أنْ نرى أنّ رقم... قد اِرتفع \ تراجع \ بقيَ كما هو.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων μιας δεδομένης περιόδου
Une corrélation fut établie entre...et...
...كان مرتبطا ارتباطا إيجابيّا بـ...
Περιγραφή της σχέσης μεταξύ δύο σειρών δεδομένων
Comme prévu, ...
كما هو متقّع، ...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και επιβεβαίωση αρχικών προβλέψεων
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
هذه الاستنتاجات متوافقة مع ما يذهب إليه أحدهم وهو أنّ...
Σύγκριση αποτελεσμάτων σας με αυτά άλλων ερευνητών και επιστημόνων
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
هذه الاستنتاجات تعزّز تأكيد أحدهم أنّ...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
متوافقة مع استنتاجات أحدهم،... مرتبطة ارتباطا إيجابيّا مع...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων

Στατιστική - Συμπέρασμα

Les statistiques montrent que...
تبيّن الإحصائيات أنّ...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Selon les statistiques...
وفقاً للإحصائيّات...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Au regard des statistiques, on peut observer que...
عندما ننظر إلى الإحصائيّات، فإننا نستطيع أنْ نلاحظ أنّ...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Statistiquement parlant...
من الناحية الإحصائيّة
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
لو أخذنا البيانات الإحصائية بعَينِ الاعتبار فإنّنا نستطيع أن نفترض أنّ...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
الآثار المترتبة عن هذا البحث متعددة. أولا، ... بالغ الأهمية بسبب...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
للدراسة الحالية تبعات عملية أيضا. أولا، ... مثير للاهتمام وسهل الفهم من قِبِل الإستراتيجيين.
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων