Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Στατιστική

Στατιστική - Εμπειρικά δεδομένα

On peut voir avec... que...
It can be seen from… that…
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Comme il peut être vu avec..., ...
As can be seen from…, …
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Les informations semblent suggérer que...
The data would seem to suggest that…
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Les chiffres révèlent que...
The figures reveal that…
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Au regard des chiffres, il est clair que...
From the figures it is apparent that…
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Plusieurs résultats notables furent...
Several noteworthy results were…
Περιγραφή πολύ σημαντικών ακατέργαστων δεδομένων
Les résultats de la présente étude démontrent que...
The results of the present study demonstrate that…
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων

Στατιστική - Παρουσίαση

Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων μιας δεδομένης περιόδου
Une corrélation fut établie entre...et...
...was positively correlated with…
Περιγραφή της σχέσης μεταξύ δύο σειρών δεδομένων
Comme prévu, ...
As predicted, …
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και επιβεβαίωση αρχικών προβλέψεων
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
This finding is consistent with X's contention that…
Σύγκριση αποτελεσμάτων σας με αυτά άλλων ερευνητών και επιστημόνων
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
This finding reinforces X's assertion that…
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων

Στατιστική - Συμπέρασμα

Les statistiques montrent que...
The statistics show that…
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Selon les statistiques...
According to the statistics…
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Au regard des statistiques, on peut observer que...
When one looks at the statistics, one can see that…
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Statistiquement parlant...
Statistically speaking…
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων