Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Στατιστική

Στατιστική - Εμπειρικά δεδομένα

It can be seen from… that…
Это можно предположить, исходя из того, что...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
As can be seen from…, …
Как можно заметить, исходя из..., ...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
The data would seem to suggest that…
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
The figures reveal that…
Цифровые данные обнаруживают, что...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
From the figures it is apparent that…
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Several noteworthy results were…
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Περιγραφή πολύ σημαντικών ακατέργαστων δεδομένων
The results of the present study demonstrate that…
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων

Στατιστική - Παρουσίαση

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων μιας δεδομένης περιόδου
...was positively correlated with…
... хорошо сочеталось с ...
Περιγραφή της σχέσης μεταξύ δύο σειρών δεδομένων
As predicted, …
Как мы и предполагали...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και επιβεβαίωση αρχικών προβλέψεων
This finding is consistent with X's contention that…
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Σύγκριση αποτελεσμάτων σας με αυτά άλλων ερευνητών και επιστημόνων
This finding reinforces X's assertion that…
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων

Στατιστική - Συμπέρασμα

The statistics show that…
Статистика показывает, что...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
According to the statistics…
Согласно статистике...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
When one looks at the statistics, one can see that…
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Statistically speaking…
Статистиически...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων