Ιταλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Στατιστική

Στατιστική - Εμπειρικά δεδομένα

It can be seen from… that…
Dall'osservazione dei dati si registra...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
As can be seen from…, …
Come si può osservare da...., ...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
The data would seem to suggest that…
I dati sembrano suggerire che...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
The figures reveal that…
I grafici rivelano che...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
From the figures it is apparent that…
Dal grafico si rende evidente che...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Several noteworthy results were…
Alcuni dati degni di nota sono...
Περιγραφή πολύ σημαντικών ακατέργαστων δεδομένων
The results of the present study demonstrate that…
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων

Στατιστική - Παρουσίαση

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων μιας δεδομένης περιόδου
...was positively correlated with…
... è direttamente proporzionale a...
Περιγραφή της σχέσης μεταξύ δύο σειρών δεδομένων
As predicted, …
Come già annunciato...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και επιβεβαίωση αρχικών προβλέψεων
This finding is consistent with X's contention that…
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Σύγκριση αποτελεσμάτων σας με αυτά άλλων ερευνητών και επιστημόνων
This finding reinforces X's assertion that…
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων

Στατιστική - Συμπέρασμα

The statistics show that…
La statistica mostra che...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
According to the statistics…
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
When one looks at the statistics, one can see that…
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Statistically speaking…
Parlando in termini statistici...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων