Γερμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Στατιστική

Στατιστική - Εμπειρικά δεδομένα

It can be seen from… that…
Aus ... wird ersichtlich, dass...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
As can be seen from…, …
Wie ... zeigt, ...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
The data would seem to suggest that…
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
The figures reveal that…
Die Zahlen legen offen, dass...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
From the figures it is apparent that…
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Several noteworthy results were…
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
Περιγραφή πολύ σημαντικών ακατέργαστων δεδομένων
The results of the present study demonstrate that…
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων

Στατιστική - Παρουσίαση

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων μιας δεδομένης περιόδου
...was positively correlated with…
... korreliert positiv mit... .
Περιγραφή της σχέσης μεταξύ δύο σειρών δεδομένων
As predicted, …
Wie prognostiziert, ...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και επιβεβαίωση αρχικών προβλέψεων
This finding is consistent with X's contention that…
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
Σύγκριση αποτελεσμάτων σας με αυτά άλλων ερευνητών και επιστημόνων
This finding reinforces X's assertion that…
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων

Στατιστική - Συμπέρασμα

The statistics show that…
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
According to the statistics…
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
When one looks at the statistics, one can see that…
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Statistically speaking…
Rein statistisch gesehen,...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων