Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων - Περιεχόμενα και αλφαβητικό ευρετήριο

अनुक्रम
Содержание
Κατάλογος τμημάτων ή κεφαλαίων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
आंकड़ों की सूची
Список тезисов
Κατάλογος σχημάτων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
तालिकाओं की सूची
Список таблиц
Κατάλογος πινάκων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
परिशिष्ट
Приложения
Συμπληρωματικό υλικό που συλλέγεται και συνάπτεται στο τέλος της διατριβής
शब्दावली
Глоссарий
Ένας αλφαβητικός κατάλογος τεχνικών όρων με τους ορισμούς τους
संदर्भग्रंथ सूची
Библиография
Συστηματικός κατάλογος βιβλίων και άλλων έργων που έχουν χρησιμοποιηθεί
अनुक्रमणिका
Индекс, указатель
Κατάλογος λέξεων και φράσεων στο τέλος μιας διατριβής που υποδεικνύουν που μπορεί να βρεθεί σχετικό υλικό