Ουγγρικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων - Περιεχόμενα και αλφαβητικό ευρετήριο

Obsah
Tartalomjegyzék
Κατάλογος τμημάτων ή κεφαλαίων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Seznam hodnot
Ábrák listája
Κατάλογος σχημάτων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Seznam tabulek
Táblázatok listája
Κατάλογος πινάκων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Příloha
Függelék
Συμπληρωματικό υλικό που συλλέγεται και συνάπτεται στο τέλος της διατριβής
Glosář
Szójegyzék
Ένας αλφαβητικός κατάλογος τεχνικών όρων με τους ορισμούς τους
Seznam pramenů/Bibliografie
Bibliográfia
Συστηματικός κατάλογος βιβλίων και άλλων έργων που έχουν χρησιμοποιηθεί
Index
Tárgymutató
Κατάλογος λέξεων και φράσεων στο τέλος μιας διατριβής που υποδεικνύουν που μπορεί να βρεθεί σχετικό υλικό