Ιταλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων - Περιεχόμενα και αλφαβητικό ευρετήριο

Obsah
Indice analitico
Κατάλογος τμημάτων ή κεφαλαίων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Seznam hodnot
Indice delle immagini
Κατάλογος σχημάτων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Seznam tabulek
Indice delle tabelle
Κατάλογος πινάκων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Příloha
Appendice
Συμπληρωματικό υλικό που συλλέγεται και συνάπτεται στο τέλος της διατριβής
Glosář
Glossario
Ένας αλφαβητικός κατάλογος τεχνικών όρων με τους ορισμούς τους
Seznam pramenů/Bibliografie
Bibliografia
Συστηματικός κατάλογος βιβλίων και άλλων έργων που έχουν χρησιμοποιηθεί
Index
Catalogo
Κατάλογος λέξεων και φράσεων στο τέλος μιας διατριβής που υποδεικνύουν που μπορεί να βρεθεί σχετικό υλικό