Κορεατικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων - Περιεχόμενα και αλφαβητικό ευρετήριο

Fihrist
목차
Κατάλογος τμημάτων ή κεφαλαίων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Figürler Listesi
인물 리스트
Κατάλογος σχημάτων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Tablolar Listesi
표 리스트
Κατάλογος πινάκων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Ek / İlave
부록
Συμπληρωματικό υλικό που συλλέγεται και συνάπτεται στο τέλος της διατριβής
Terimler Sözlüğü
어휘 사전
Ένας αλφαβητικός κατάλογος τεχνικών όρων με τους ορισμούς τους
Kaynakça
관계 서적 목록
Συστηματικός κατάλογος βιβλίων και άλλων έργων που έχουν χρησιμοποιηθεί
İndeks / Endeks / Katalog
인덱스 (색인)
Κατάλογος λέξεων και φράσεων στο τέλος μιας διατριβής που υποδεικνύουν που μπορεί να βρεθεί σχετικό υλικό