Κινεζικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων - Περιεχόμενα και αλφαβητικό ευρετήριο

Fihrist
目录
Κατάλογος τμημάτων ή κεφαλαίων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Figürler Listesi
图表目录
Κατάλογος σχημάτων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Tablolar Listesi
数表目录
Κατάλογος πινάκων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Ek / İlave
附录
Συμπληρωματικό υλικό που συλλέγεται και συνάπτεται στο τέλος της διατριβής
Terimler Sözlüğü
术语表
Ένας αλφαβητικός κατάλογος τεχνικών όρων με τους ορισμούς τους
Kaynakça
参考书目
Συστηματικός κατάλογος βιβλίων και άλλων έργων που έχουν χρησιμοποιηθεί
İndeks / Endeks / Katalog
索引
Κατάλογος λέξεων και φράσεων στο τέλος μιας διατριβής που υποδεικνύουν που μπορεί να βρεθεί σχετικό υλικό