Πολωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων - Περιεχόμενα και αλφαβητικό ευρετήριο

ตารางเนื้อหา
Spis treści
Κατάλογος τμημάτων ή κεφαλαίων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
ลิสต์ตัวเลข
Wykaz danych
Κατάλογος σχημάτων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
ลิสต์ตาราง
Wykaz tabel
Κατάλογος πινάκων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
ภาคผนวก
Aneks
Συμπληρωματικό υλικό που συλλέγεται και συνάπτεται στο τέλος της διατριβής
อภิธานศัพท์
Słowniczek
Ένας αλφαβητικός κατάλογος τεχνικών όρων με τους ορισμούς τους
บรรณานุกรม
Bibliografia
Συστηματικός κατάλογος βιβλίων και άλλων έργων που έχουν χρησιμοποιηθεί
ตัวบ่งชี้
Indeks
Κατάλογος λέξεων και φράσεων στο τέλος μιας διατριβής που υποδεικνύουν που μπορεί να βρεθεί σχετικό υλικό