Ιταλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων - Περιεχόμενα και αλφαβητικό ευρετήριο

Tartalomjegyzék
Indice analitico
Κατάλογος τμημάτων ή κεφαλαίων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Ábrák listája
Indice delle immagini
Κατάλογος σχημάτων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Táblázatok listája
Indice delle tabelle
Κατάλογος πινάκων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Függelék
Appendice
Συμπληρωματικό υλικό που συλλέγεται και συνάπτεται στο τέλος της διατριβής
Szójegyzék
Glossario
Ένας αλφαβητικός κατάλογος τεχνικών όρων με τους ορισμούς τους
Bibliográfia
Bibliografia
Συστηματικός κατάλογος βιβλίων και άλλων έργων που έχουν χρησιμοποιηθεί
Tárgymutató
Catalogo
Κατάλογος λέξεων και φράσεων στο τέλος μιας διατριβής που υποδεικνύουν που μπορεί να βρεθεί σχετικό υλικό