Γαλλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων - Περιεχόμενα και αλφαβητικό ευρετήριο

Indice analitico
Table des matières
Κατάλογος τμημάτων ή κεφαλαίων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Indice delle immagini
Liste des figures
Κατάλογος σχημάτων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Indice delle tabelle
Liste des tables
Κατάλογος πινάκων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Appendice
Annexe
Συμπληρωματικό υλικό που συλλέγεται και συνάπτεται στο τέλος της διατριβής
Glossario
Glossaire
Ένας αλφαβητικός κατάλογος τεχνικών όρων με τους ορισμούς τους
Bibliografia
Bibliographie
Συστηματικός κατάλογος βιβλίων και άλλων έργων που έχουν χρησιμοποιηθεί
Catalogo
Index
Κατάλογος λέξεων και φράσεων στο τέλος μιας διατριβής που υποδεικνύουν που μπορεί να βρεθεί σχετικό υλικό