Σουηδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων - Περιεχόμενα και αλφαβητικό ευρετήριο

Índice / Índice General / Tabla de Contenido
Innehållsförteckning
Κατάλογος τμημάτων ή κεφαλαίων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Lista de Figuras
Lista av figurer
Κατάλογος σχημάτων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Lista de Tablas
Tabellförteckning
Κατάλογος πινάκων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Apéndice
Appendix
Συμπληρωματικό υλικό που συλλέγεται και συνάπτεται στο τέλος της διατριβής
Glosario
Ordlista
Ένας αλφαβητικός κατάλογος τεχνικών όρων με τους ορισμούς τους
Bibliografía
Bibliografi
Συστηματικός κατάλογος βιβλίων και άλλων έργων που έχουν χρησιμοποιηθεί
Índice Alfabético
Index
Κατάλογος λέξεων και φράσεων στο τέλος μιας διατριβής που υποδεικνύουν που μπορεί να βρεθεί σχετικό υλικό