Γαλλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων - Περιεχόμενα και αλφαβητικό ευρετήριο

Índice / Índice General / Tabla de Contenido
Table des matières
Κατάλογος τμημάτων ή κεφαλαίων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Lista de Figuras
Liste des figures
Κατάλογος σχημάτων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Lista de Tablas
Liste des tables
Κατάλογος πινάκων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Apéndice
Annexe
Συμπληρωματικό υλικό που συλλέγεται και συνάπτεται στο τέλος της διατριβής
Glosario
Glossaire
Ένας αλφαβητικός κατάλογος τεχνικών όρων με τους ορισμούς τους
Bibliografía
Bibliographie
Συστηματικός κατάλογος βιβλίων και άλλων έργων που έχουν χρησιμοποιηθεί
Índice Alfabético
Index
Κατάλογος λέξεων και φράσεων στο τέλος μιας διατριβής που υποδεικνύουν που μπορεί να βρεθεί σχετικό υλικό