Ρουμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων - Περιεχόμενα και αλφαβητικό ευρετήριο

目次
Cuprins
Κατάλογος τμημάτων ή κεφαλαίων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
統計の一覧
Lista figurilor
Κατάλογος σχημάτων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
表の一覧
Lista tabelelor
Κατάλογος πινάκων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
付録
Anexă
Συμπληρωματικό υλικό που συλλέγεται και συνάπτεται στο τέλος της διατριβής
用語解説
Glosar
Ένας αλφαβητικός κατάλογος τεχνικών όρων με τους ορισμούς τους
参考文献一覧
Bibliografie
Συστηματικός κατάλογος βιβλίων και άλλων έργων που έχουν χρησιμοποιηθεί
索引
Index
Κατάλογος λέξεων και φράσεων στο τέλος μιας διατριβής που υποδεικνύουν που μπορεί να βρεθεί σχετικό υλικό