Γερμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων - Περιεχόμενα και αλφαβητικό ευρετήριο

Enhavtabelo
Inhaltsverzeichnis
Κατάλογος τμημάτων ή κεφαλαίων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Listo de Figuroj
Abbildungsverzeichnis
Κατάλογος σχημάτων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Listo de Tabloj
Tabellenverzeichnis
Κατάλογος πινάκων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Apendico
Anhang
Συμπληρωματικό υλικό που συλλέγεται και συνάπτεται στο τέλος της διατριβής
Glosaro
Glossar
Ένας αλφαβητικός κατάλογος τεχνικών όρων με τους ορισμούς τους
Bibliografio
Literaturverzeichnis
Συστηματικός κατάλογος βιβλίων και άλλων έργων που έχουν χρησιμοποιηθεί
Indekso
Index
Κατάλογος λέξεων και φράσεων στο τέλος μιας διατριβής που υποδεικνύουν που μπορεί να βρεθεί σχετικό υλικό