Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων - Περιεχόμενα και αλφαβητικό ευρετήριο

Πίνακας Περιεχομένων
Table of Contents
Κατάλογος τμημάτων ή κεφαλαίων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Κατάλογος Σχημάτων
List of Figures
Κατάλογος σχημάτων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Κατάλογος Πινάκων
List of Tables
Κατάλογος πινάκων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Παράρτημα
Appendix
Συμπληρωματικό υλικό που συλλέγεται και συνάπτεται στο τέλος της διατριβής
Γλωσσάριο
Glossary
Ένας αλφαβητικός κατάλογος τεχνικών όρων με τους ορισμούς τους
Βιβλιογραφία
Bibliography
Συστηματικός κατάλογος βιβλίων και άλλων έργων που έχουν χρησιμοποιηθεί
Ευρετήριο
Index
Κατάλογος λέξεων και φράσεων στο τέλος μιας διατριβής που υποδεικνύουν που μπορεί να βρεθεί σχετικό υλικό