Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων - Περιεχόμενα και αλφαβητικό ευρετήριο

Indholdsfortegnelse
Содержание
Κατάλογος τμημάτων ή κεφαλαίων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Figuroversigt
Список тезисов
Κατάλογος σχημάτων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Tabelliste
Список таблиц
Κατάλογος πινάκων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Appendiks
Приложения
Συμπληρωματικό υλικό που συλλέγεται και συνάπτεται στο τέλος της διατριβής
Ordliste
Глоссарий
Ένας αλφαβητικός κατάλογος τεχνικών όρων με τους ορισμούς τους
Bibliografi
Библиография
Συστηματικός κατάλογος βιβλίων και άλλων έργων που έχουν χρησιμοποιηθεί
Indeks
Индекс, указатель
Κατάλογος λέξεων και φράσεων στο τέλος μιας διατριβής που υποδεικνύουν που μπορεί να βρεθεί σχετικό υλικό