Κινεζικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων - Περιεχόμενα και αλφαβητικό ευρετήριο

Indholdsfortegnelse
目录
Κατάλογος τμημάτων ή κεφαλαίων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Figuroversigt
图表目录
Κατάλογος σχημάτων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Tabelliste
数表目录
Κατάλογος πινάκων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Appendiks
附录
Συμπληρωματικό υλικό που συλλέγεται και συνάπτεται στο τέλος της διατριβής
Ordliste
术语表
Ένας αλφαβητικός κατάλογος τεχνικών όρων με τους ορισμούς τους
Bibliografi
参考书目
Συστηματικός κατάλογος βιβλίων και άλλων έργων που έχουν χρησιμοποιηθεί
Indeks
索引
Κατάλογος λέξεων και φράσεων στο τέλος μιας διατριβής που υποδεικνύουν που μπορεί να βρεθεί σχετικό υλικό