Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων - Περιεχόμενα και αλφαβητικό ευρετήριο

Indholdsfortegnelse
Índice / Índice General / Tabla de Contenido
Κατάλογος τμημάτων ή κεφαλαίων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Figuroversigt
Lista de Figuras
Κατάλογος σχημάτων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Tabelliste
Lista de Tablas
Κατάλογος πινάκων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Appendiks
Apéndice
Συμπληρωματικό υλικό που συλλέγεται και συνάπτεται στο τέλος της διατριβής
Ordliste
Glosario
Ένας αλφαβητικός κατάλογος τεχνικών όρων με τους ορισμούς τους
Bibliografi
Bibliografía
Συστηματικός κατάλογος βιβλίων και άλλων έργων που έχουν χρησιμοποιηθεί
Indeks
Índice Alfabético
Κατάλογος λέξεων και φράσεων στο τέλος μιας διατριβής που υποδεικνύουν που μπορεί να βρεθεί σχετικό υλικό