Ελληνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων - Περιεχόμενα και αλφαβητικό ευρετήριο

Indholdsfortegnelse
Πίνακας Περιεχομένων
Κατάλογος τμημάτων ή κεφαλαίων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Figuroversigt
Κατάλογος Σχημάτων
Κατάλογος σχημάτων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Tabelliste
Κατάλογος Πινάκων
Κατάλογος πινάκων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Appendiks
Παράρτημα
Συμπληρωματικό υλικό που συλλέγεται και συνάπτεται στο τέλος της διατριβής
Ordliste
Γλωσσάριο
Ένας αλφαβητικός κατάλογος τεχνικών όρων με τους ορισμούς τους
Bibliografi
Βιβλιογραφία
Συστηματικός κατάλογος βιβλίων και άλλων έργων που έχουν χρησιμοποιηθεί
Indeks
Ευρετήριο
Κατάλογος λέξεων και φράσεων στο τέλος μιας διατριβής που υποδεικνύουν που μπορεί να βρεθεί σχετικό υλικό