Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων - Περιεχόμενα και αλφαβητικό ευρετήριο

Indholdsfortegnelse
Table of Contents
Κατάλογος τμημάτων ή κεφαλαίων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Figuroversigt
List of Figures
Κατάλογος σχημάτων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Tabelliste
List of Tables
Κατάλογος πινάκων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Appendiks
Appendix
Συμπληρωματικό υλικό που συλλέγεται και συνάπτεται στο τέλος της διατριβής
Ordliste
Glossary
Ένας αλφαβητικός κατάλογος τεχνικών όρων με τους ορισμούς τους
Bibliografi
Bibliography
Συστηματικός κατάλογος βιβλίων και άλλων έργων που έχουν χρησιμοποιηθεί
Indeks
Index
Κατάλογος λέξεων και φράσεων στο τέλος μιας διατριβής που υποδεικνύουν που μπορεί να βρεθεί σχετικό υλικό