Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων - Περιεχόμενα και αλφαβητικό ευρετήριο

Table des matières
Содержание
Κατάλογος τμημάτων ή κεφαλαίων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Liste des figures
Список тезисов
Κατάλογος σχημάτων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Liste des tables
Список таблиц
Κατάλογος πινάκων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Annexe
Приложения
Συμπληρωματικό υλικό που συλλέγεται και συνάπτεται στο τέλος της διατριβής
Glossaire
Глоссарий
Ένας αλφαβητικός κατάλογος τεχνικών όρων με τους ορισμούς τους
Bibliographie
Библиография
Συστηματικός κατάλογος βιβλίων και άλλων έργων που έχουν χρησιμοποιηθεί
Index
Индекс, указатель
Κατάλογος λέξεων και φράσεων στο τέλος μιας διατριβής που υποδεικνύουν που μπορεί να βρεθεί σχετικό υλικό