Ιταλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων - Περιεχόμενα και αλφαβητικό ευρετήριο

Table des matières
Indice analitico
Κατάλογος τμημάτων ή κεφαλαίων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Liste des figures
Indice delle immagini
Κατάλογος σχημάτων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Liste des tables
Indice delle tabelle
Κατάλογος πινάκων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Annexe
Appendice
Συμπληρωματικό υλικό που συλλέγεται και συνάπτεται στο τέλος της διατριβής
Glossaire
Glossario
Ένας αλφαβητικός κατάλογος τεχνικών όρων με τους ορισμούς τους
Bibliographie
Bibliografia
Συστηματικός κατάλογος βιβλίων και άλλων έργων που έχουν χρησιμοποιηθεί
Index
Catalogo
Κατάλογος λέξεων και φράσεων στο τέλος μιας διατριβής που υποδεικνύουν που μπορεί να βρεθεί σχετικό υλικό