Πολωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων - Περιεχόμενα και αλφαβητικό ευρετήριο

Mục lục
Spis treści
Κατάλογος τμημάτων ή κεφαλαίων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Hình minh họa
Wykaz danych
Κατάλογος σχημάτων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Bảng biểu
Wykaz tabel
Κατάλογος πινάκων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Phụ lục
Aneks
Συμπληρωματικό υλικό που συλλέγεται και συνάπτεται στο τέλος της διατριβής
Bảng thuật ngữ
Słowniczek
Ένας αλφαβητικός κατάλογος τεχνικών όρων με τους ορισμούς τους
Tài liệu tham khảo
Bibliografia
Συστηματικός κατάλογος βιβλίων και άλλων έργων που έχουν χρησιμοποιηθεί
Mục lục tra cứu
Indeks
Κατάλογος λέξεων και φράσεων στο τέλος μιας διατριβής που υποδεικνύουν που μπορεί να βρεθεί σχετικό υλικό