Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων - Περιεχόμενα και αλφαβητικό ευρετήριο

فهرس المحتويات
Содержание
Κατάλογος τμημάτων ή κεφαλαίων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
قائمة الأشكال
Список тезисов
Κατάλογος σχημάτων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
قائمة الجداول
Список таблиц
Κατάλογος πινάκων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
ملحق
Приложения
Συμπληρωματικό υλικό που συλλέγεται και συνάπτεται στο τέλος της διατριβής
مسرد المصطلحات
Глоссарий
Ένας αλφαβητικός κατάλογος τεχνικών όρων με τους ορισμούς τους
ببليوغرافيا
Библиография
Συστηματικός κατάλογος βιβλίων και άλλων έργων που έχουν χρησιμοποιηθεί
فهرس الموضوعات
Индекс, указатель
Κατάλογος λέξεων και φράσεων στο τέλος μιας διατριβής που υποδεικνύουν που μπορεί να βρεθεί σχετικό υλικό