Ρουμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων - Περιεχόμενα και αλφαβητικό ευρετήριο

Table of Contents
Cuprins
Κατάλογος τμημάτων ή κεφαλαίων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
List of Figures
Lista figurilor
Κατάλογος σχημάτων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
List of Tables
Lista tabelelor
Κατάλογος πινάκων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Appendix
Anexă
Συμπληρωματικό υλικό που συλλέγεται και συνάπτεται στο τέλος της διατριβής
Glossary
Glosar
Ένας αλφαβητικός κατάλογος τεχνικών όρων με τους ορισμούς τους
Bibliography
Bibliografie
Συστηματικός κατάλογος βιβλίων και άλλων έργων που έχουν χρησιμοποιηθεί
Index
Index
Κατάλογος λέξεων και φράσεων στο τέλος μιας διατριβής που υποδεικνύουν που μπορεί να βρεθεί σχετικό υλικό