Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων - Περιεχόμενα και αλφαβητικό ευρετήριο

Table of Contents
Índice / Índice General / Tabla de Contenido
Κατάλογος τμημάτων ή κεφαλαίων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
List of Figures
Lista de Figuras
Κατάλογος σχημάτων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
List of Tables
Lista de Tablas
Κατάλογος πινάκων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
Appendix
Apéndice
Συμπληρωματικό υλικό που συλλέγεται και συνάπτεται στο τέλος της διατριβής
Glossary
Glosario
Ένας αλφαβητικός κατάλογος τεχνικών όρων με τους ορισμούς τους
Bibliography
Bibliografía
Συστηματικός κατάλογος βιβλίων και άλλων έργων που έχουν χρησιμοποιηθεί
Index
Índice Alfabético
Κατάλογος λέξεων και φράσεων στο τέλος μιας διατριβής που υποδεικνύουν που μπορεί να βρεθεί σχετικό υλικό