Ουγγρικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κύριο Μέρος

Κύριο Μέρος - Επίδειξη Συμφωνίας

Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Επίδειξη γενικής συμφωνίας με άποψη άλλου
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Επίδειξη γενικής συμφωνίας με άποψη άλλου
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Értem, amit mond.
Επίδειξη αναγνώρισης του κύρους μιας συγκεκριμένης άποψης χωρίς την απόλυτη συμφωνία με αυτή
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Επίδειξη απόλυτης συμφωνίας με την άποψη άλλου ατόμου
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Επίδειξη απόλυτης συμφωνίας με την άποψη άλλου ατόμου

Κύριο Μέρος - Επίδειξη Διαφωνίας

Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Επίδειξη γενικής διαφωνίας με άποψη άλλου
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Επίδειξη γενικής διαφωνίας με άποψη άλλου
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Επίδειξη κατανόησης της άποψης άλλου και κάθετης διαφωνίας με αυτή
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Επίδειξη απόλυτης διαφωνίας με την άποψη άλλου ατόμου
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Επίδειξη απόλυτης αντίθεσης με την άποψη άλλου ατόμου

Κύριο Μέρος - Σύγκριση

... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
Ένας άτυπος τρόπος δήλωσης συγκεκριμένων ομοιοτήτων ή διαφορών μεταξύ δύο πραγμάτων ή καταστάσεων
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
Έμφαση στις διαφορές μεταξύ δύο πραγμάτων ή καταστάσεων
... na rozdíl od... je/jsou...
....-val/vel ellentétben, a .......
Έμφαση στις διαφορές μεταξύ δύο πραγμάτων ή καταστάσεων
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
Έμφαση και επεξήγηση των ομοιοτήτων μεταξύ δύο πραγμάτων ή καταστάσεων
... a... se liší, pokud jde o...
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
Έμφαση και επεξήγηση των διαφορών μεταξύ δύο πραγμάτων ή καταστάσεων
První... na rozdíl od druhého...
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Έμφαση των διαφορών μεταξύ δύο πραγμάτων ή καταστάσεων
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Περιγραφή συγκεκριμένων ομοιοτήτων ή διαφορών μεταξύ δύο πραγμάτων ή καταστάσεων
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Έμφαση στις διαφορές μεταξύ δύο πραγμάτων

Κύριο Μέρος - Έκφραση Απόψεων

Řekla bych, že...
Azt mondanám, hogy ...
Περιγραφή μιας προσωπικής γνώμης για την οποία δεν είστε απολύτως πεπεισμένοι
Zdá se mi, že...
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Περιγραφή μιας προσωπικής γνώμης για την οποία δεν είστε απολύτως πεπεισμένος/νη
Podle mého názoru...
Véleményem szerint ...
Περιγραφή μιας προσωπικής γνώμης
Z mého pohledu...
Véleményem szerint ...
Περιγραφή μιας προσωπικής γνώμης
Jsem toho názoru, že...
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Περιγραφή μιας προσωπικής γνώμης
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Απορύθμιση λόγων και αιτίων για κατί
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Περιγραφή μιας προσωπικής γνώμης για την οποία είστε απολύτως πεπεισμένος/νη

Κύριο Μέρος - Σύνδεσμοι

Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Χρησιμοποιείται για την αλλαγή του θέματος και το ξεκίνημα καινούργιας παράγραφου
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Αλλαγή θέματος και έναρξη νέας παραγράφου
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Προσθήκη σημαντικών πληροφοριών σε ένα επιχείρημα που έχει ήδη αναπτυχθεί
Nelze popřít, že..., ale ...
Hozzátéve ...., de ....
Αναγνώριση αντεπιχειρήματος, αλλά με ταυτόχρονη εισαγωγή περαιτέρω αναλύσεων
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Αναγνώριση αντεπιχειρήματος, αλλά με ταυτόχρονη εισαγωγή περαιτέρω αναλύσεων
Nelze popřít, že..., nicméně...
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Αναγνώριση αντεπιχειρήματος, αλλά με ταυτόχρονη εισαγωγή περαιτέρω αναλύσεων
Naopak/Naproti očekávání...
Ezzel ellentétben ....
Διόρθωση εσφαλμένης πεποίθησης κατόπιν παρουσίασης της
Na jedné straně...
Másrészt viszont ....
Εισαγωγή μιας πλευράς ενός επιχειρήματος
Na druhé straně...
Másrészt ...
Εισαγωγή μιας άλλης πλευράς ενός επιχειρήματος. Πάντα χρησιμοποιείται μετά από την έκφραση «Από τη μία»
Navzdory...
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Παρουσίαση επιχειρήματος που τίθεται κατά ορισμένων δεδομένων και αντιλήψεων
Navzdory tomu, že...
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Παρουσίαση επιχειρήματος που τίθεται κατά ορισμένων δεδομένων και αντιλήψεων
Vědecky/Historicky vzato...
Tudományosan/történelmileg ...
Αναφορά επιστημονικών δεδομένων ή γεγονότων του παρελθόντος
Mimochodem...
Mellékesen....
Προσθήκη επιπρόσθετου σημείου που μπορεί να υποστηρίξει την ανάλυση
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Továbbá ....
Προσθήκη επιπρόσθετου σημείου που μπορεί να υποστηρίξει την ανάλυση