Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κύριο Μέρος

Κύριο Μέρος - Επίδειξη Συμφωνίας

Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
Broadly speaking, I agree with… because…
Επίδειξη γενικής συμφωνίας με άποψη άλλου
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
One is very much inclined to agree with… because…
Επίδειξη γενικής συμφωνίας με άποψη άλλου
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
I can see his/her point.
Επίδειξη αναγνώρισης του κύρους μιας συγκεκριμένης άποψης χωρίς την απόλυτη συμφωνία με αυτή
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
I entirely agree that…
Επίδειξη απόλυτης συμφωνίας με την άποψη άλλου ατόμου
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Επίδειξη απόλυτης συμφωνίας με την άποψη άλλου ατόμου

Κύριο Μέρος - Επίδειξη Διαφωνίας

Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
Broadly speaking, I disagree with… because…
Επίδειξη γενικής διαφωνίας με άποψη άλλου
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
One is very much inclined to disagree with… because…
Επίδειξη γενικής διαφωνίας με άποψη άλλου
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
I can see his point, but disagree with it entirely.
Επίδειξη κατανόησης της άποψης άλλου και κάθετης διαφωνίας με αυτή
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
I strongly disagree that…
Επίδειξη απόλυτης διαφωνίας με την άποψη άλλου ατόμου
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
I am firmly opposed to the idea that…
Επίδειξη απόλυτης αντίθεσης με την άποψη άλλου ατόμου

Κύριο Μέρος - Σύγκριση

...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
…and…are similar/different as regards to…
Ένας άτυπος τρόπος δήλωσης συγκεκριμένων ομοιοτήτων ή διαφορών μεταξύ δύο πραγμάτων ή καταστάσεων
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
In contrast to…, …shows…
Έμφαση στις διαφορές μεταξύ δύο πραγμάτων ή καταστάσεων
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
…by contrast with… is/are…
Έμφαση στις διαφορές μεταξύ δύο πραγμάτων ή καταστάσεων
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
…is similar to… in respect of…
Έμφαση και επεξήγηση των ομοιοτήτων μεταξύ δύο πραγμάτων ή καταστάσεων
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
…and… differ in terms of...
Έμφαση και επεξήγηση των διαφορών μεταξύ δύο πραγμάτων ή καταστάσεων
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
The first…, by contrast, the second…
Έμφαση των διαφορών μεταξύ δύο πραγμάτων ή καταστάσεων
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Περιγραφή συγκεκριμένων ομοιοτήτων ή διαφορών μεταξύ δύο πραγμάτων ή καταστάσεων
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
One difference between… and… is that…, whereas…
Έμφαση στις διαφορές μεταξύ δύο πραγμάτων

Κύριο Μέρος - Έκφραση Απόψεων

Θα μπορούσα να πω ότι...
I would say that…
Περιγραφή μιας προσωπικής γνώμης για την οποία δεν είστε απολύτως πεπεισμένοι
Μου φαίνεται ότι...
It seems to me that…
Περιγραφή μιας προσωπικής γνώμης για την οποία δεν είστε απολύτως πεπεισμένος/νη
Κατά την γνώμη μου...
In my opinion…
Περιγραφή μιας προσωπικής γνώμης
Κατά την δική μου άποψη...
From my point of view…
Περιγραφή μιας προσωπικής γνώμης
Είμαι της γνώμης ότι...
I am of the opinion that…
Περιγραφή μιας προσωπικής γνώμης
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Απορύθμιση λόγων και αιτίων για κατί
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
It is my belief that… because…
Περιγραφή μιας προσωπικής γνώμης για την οποία είστε απολύτως πεπεισμένος/νη

Κύριο Μέρος - Σύνδεσμοι

Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
Let us now analyze/turn to/examine…
Χρησιμοποιείται για την αλλαγή του θέματος και το ξεκίνημα καινούργιας παράγραφου
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Αλλαγή θέματος και έναρξη νέας παραγράφου
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Προσθήκη σημαντικών πληροφοριών σε ένα επιχείρημα που έχει ήδη αναπτυχθεί
Βεβαίως..., αλλά...
Admittedly…, but…
Αναγνώριση αντεπιχειρήματος, αλλά με ταυτόχρονη εισαγωγή περαιτέρω αναλύσεων
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
It is true that…, yet the fact remains that…
Αναγνώριση αντεπιχειρήματος, αλλά με ταυτόχρονη εισαγωγή περαιτέρω αναλύσεων
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Granted, …, nevertheless…
Αναγνώριση αντεπιχειρήματος, αλλά με ταυτόχρονη εισαγωγή περαιτέρω αναλύσεων
Αντιθέτως, ...
On the contrary, …
Διόρθωση εσφαλμένης πεποίθησης κατόπιν παρουσίασης της
Από τη μία...
On the one hand…
Εισαγωγή μιας πλευράς ενός επιχειρήματος
Από την άλλη...
On the other hand…
Εισαγωγή μιας άλλης πλευράς ενός επιχειρήματος. Πάντα χρησιμοποιείται μετά από την έκφραση «Από τη μία»
Παρόλο που...
In spite of…
Παρουσίαση επιχειρήματος που τίθεται κατά ορισμένων δεδομένων και αντιλήψεων
Παρά το γεγονός ότι...
Despite the fact that…
Παρουσίαση επιχειρήματος που τίθεται κατά ορισμένων δεδομένων και αντιλήψεων
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Scientifically/Historically speaking…
Αναφορά επιστημονικών δεδομένων ή γεγονότων του παρελθόντος
Παρεμπιπτόντως...
Incidentally…
Προσθήκη επιπρόσθετου σημείου που μπορεί να υποστηρίξει την ανάλυση
Επιπροσθέτως...
Furthermore…
Προσθήκη επιπρόσθετου σημείου που μπορεί να υποστηρίξει την ανάλυση