Πολωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη

Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Σύνοψη μιας διατριβής
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας
Yhteenvetona...
Podsumowując, ...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής
Yhteenvetona...
W podsumowaniu, ...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα

Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου
Kaiken kaikkiaan
W sumie...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
Yleisesti ottaen
Ogólnie...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
...prowadzi do wniosku, że...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Näemme siis, että...
Widzimy więc, że...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος
Kaiken kaikkiaan
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Σαφές συμπέρασμα
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής