Ουγγρικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη

Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Σύνοψη μιας διατριβής
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας
Yhteenvetona...
Összefoglalva, ...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής
Yhteenvetona...
Összefoglalva ...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα

Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου
Kaiken kaikkiaan
Összességében ...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
Yleisesti ottaen
Egészében véve ...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Näemme siis, että...
Láthatjuk, hogy ...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
A .... megértése segíthet felfedni ....
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος
Kaiken kaikkiaan
Összevetve...
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Σαφές συμπέρασμα
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής