Γαλλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη

Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Σύνοψη μιας διατριβής
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας
Yhteenvetona...
Pour résumer...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής
Yhteenvetona...
En résumé...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα

Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου
Kaiken kaikkiaan
Globalement...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
Yleisesti ottaen
Dans l'ensemble...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
...nous amène à la conclusion que...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Näemme siis, että...
On peut alors voir que...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Tout cela indique que...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος
Kaiken kaikkiaan
En définitive...
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Σαφές συμπέρασμα
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής