Πολωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη

Na začátku této práce bylo zmíněno...
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Σύνοψη μιας διατριβής
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας
Abych to shrnul(a),...
Podsumowując, ...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής
Souhrnně lze říci,...
W podsumowaniu, ...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου
Celkem vzato...
W sumie...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
Celkem vzato...
Ogólnie...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
... nás vede k závěru, že...
...prowadzi do wniosku, że...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Vidíme tedy, že...
Widzimy więc, że...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Pochopení... může pomoci odhalit...
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος
Zároveň...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Σαφές συμπέρασμα
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής