Ουγγρικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη

Na začátku této práce bylo zmíněno...
Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Σύνοψη μιας διατριβής
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας
Abych to shrnul(a),...
Összefoglalva, ...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής
Souhrnně lze říci,...
Összefoglalva ...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου
Celkem vzato...
Összességében ...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
Celkem vzato...
Egészében véve ...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
... nás vede k závěru, že...
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Vidíme tedy, že...
Láthatjuk, hogy ...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Pochopení... může pomoci odhalit...
A .... megértése segíthet felfedni ....
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος
Zároveň...
Összevetve...
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Σαφές συμπέρασμα
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής