Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη

Na začátku této práce bylo zmíněno...
En la introducción de este trabajo mencionamos...
Σύνοψη μιας διατριβής
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
La discusión anterior ha tenido la intención de...
Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας
Abych to shrnul(a),...
En resumen,...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής
Souhrnně lze říci,...
En síntesis,...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου
Celkem vzato...
En definitiva,...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
Celkem vzato...
En términos generales,...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
... nás vede k závěru, že...
... nos lleva a la conclusión de que...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Los argumentos antes mencionados prueban que...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Vidíme tedy, že...
Podemos evidenciar que...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Todo esto apunta a...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Pochopení... může pomoci odhalit...
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος
Zároveň...
En resumen...
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
Σαφές συμπέρασμα
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής