Ουγγρικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη

Мы начали доклад с того, что...
Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Σύνοψη μιας διατριβής
Последующее обсуждение было попыткой...
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής
Гипотезы были проверены на практике путем...
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας
Подводя итог...
Összefoglalva, ...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής
Подводя итог...
Összefoglalva ...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα

Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου
В целом...
Összességében ...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
В общем...
Egészében véve ...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
... позволяет нам сделать вывод, что...
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Таким образом мы видим, что...
Láthatjuk, hogy ...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Все это указывает на то, что...
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
A .... megértése segíthet felfedni ....
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος
В балансе...
Összevetve...
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Σαφές συμπέρασμα
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής