Κινεζικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη

Мы начали доклад с того, что...
我们以说明...开始这篇论文
Σύνοψη μιας διατριβής
Последующее обсуждение было попыткой...
前面的讨论旨在...
Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής
Гипотезы были проверены на практике путем...
假设被...方面的数据验证
Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας
Подводя итог...
总结来说,...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής
Подводя итог...
归纳一下,...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα

Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου
В целом...
总之,...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
В общем...
总体而言,...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
... позволяет нам сделать вывод, что...
...让我们得出...的结论
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
上述论据证实...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Таким образом мы видим, что...
我们可以看出...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Все это указывает на то, что...
所有这些都指向...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
了解...可以帮助揭示...
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος
В балансе...
权衡一下,...
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
因此,我们的论点是有一些因素...
Σαφές συμπέρασμα
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής