Τσεχικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη

Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Σύνοψη μιας διατριβής
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας
Însumând totul...
Abych to shrnul(a),...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής
Rezumând,...
Souhrnně lze říci,...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα

Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου
Per ansamblu...
Celkem vzato...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
În mare...
Celkem vzato...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
...ne duce la concluzia că...
... nás vede k závěru, že...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Putem observa prin urmare că...
Vidíme tedy, že...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Toate aceste argumente indică faptul că...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος
Pentru a restabili echilibrul...
Zároveň...
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Σαφές συμπέρασμα
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής