Πολωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη

Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Σύνοψη μιας διατριβής
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας
Însumând totul...
Podsumowując, ...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής
Rezumând,...
W podsumowaniu, ...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα

Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου
Per ansamblu...
W sumie...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
În mare...
Ogólnie...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
...ne duce la concluzia că...
...prowadzi do wniosku, że...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Putem observa prin urmare că...
Widzimy więc, że...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Toate aceste argumente indică faptul că...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος
Pentru a restabili echilibrul...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Σαφές συμπέρασμα
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής