Ιταλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη

Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
Σύνοψη μιας διατριβής
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας
Însumând totul...
Riassumendo...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής
Rezumând,...
Concludendo...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα

Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου
Per ansamblu...
Complessivamente...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
În mare...
In generale...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
...ne duce la concluzia că...
.... ci porta a concludere che...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Putem observa prin urmare că...
Siamo dunque portati a credere che...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Toate aceste argumente indică faptul că...
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος
Pentru a restabili echilibrul...
Tirando le somme...
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Σαφές συμπέρασμα
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής