Αραβικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη

Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Σύνοψη μιας διατριβής
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας
Însumând totul...
لتلخيص ما سبق...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής
Rezumând,...
إجمالاً، ...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα

Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου
Per ansamblu...
إجمالا...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
În mare...
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
Γενική αξιολόγηση διατριβής
...ne duce la concluzia că...
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Putem observa prin urmare că...
نستطيع أن نرى أنّ...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Toate aceste argumente indică faptul că...
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος
Pentru a restabili echilibrul...
في نهاية الأمر...
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Σαφές συμπέρασμα
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής