Φινλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη

Este trabalho começou apontando...
Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Σύνοψη μιας διατριβής
A prévia discussão buscou...
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας
Resumindo, ...
Yhteenvetona...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής
Em suma, ...
Yhteenvetona...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα

Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου
Em síntese, ...
Kaiken kaikkiaan
Γενική αξιολόγηση διατριβής
De modo geral, ...
Yleisesti ottaen
Γενική αξιολόγηση διατριβής
...nos leva à conclusão de que...
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Os argumentos apresentados acima provam que ...
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
Pode-se ver então que...
Näemme siis, että...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
Tudo isso aponta para o fato que ...
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος
Recapitulando, ...
Kaiken kaikkiaan
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Σαφές συμπέρασμα
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής